Časy v angličtine

Rýchly odkaz k jednotlivým kategóriám časov:
Prítomné časy v angličtine
Minulé časy v angličtine
Budúce časy v angličtine


Časy v angličtine sú jedným z veľkých gramatických strašiakov.

Kým v slovenčine si vystačíme prakticky s tromi, angličtina chce od nás rovno dvanásť! Už len z tých krkolomných názvov ako „predprítomný priebehový čas“ sa vám zatočí hlava...

No tak ako všetko, aj anglická gramatika sa dá zvládnuť rýchlo, ak na to idete metodicky.

Preto si v tomto článku anglické časy raz a navždy objasníme.

Sami uvidíte, že takto pokope jednotlivé časy v angličtine ľahšie pochopíte a zároveň vám tento článok môže poslúžiť ako pomôcka, keď si chcete nejaký čas rýchlo overiť a nechce sa vám listovať v učebnici.

Zdieľajte článok na Facebooku, aby sa k nemu dostalo čo najviac ľudí.

Základné rozdelenie anglických časov

Angličtina má podobne ako slovenčina tri hlavné skupiny časov:

 • Minulý čas
 • Prítomný čas
 • Budúci čas

Dáva to zmysel, nie? Prejdime teda k tomu ťažšiemu – ďalším formám, ktoré nemáme v slovenčine. Všetky časy angličtine majú totiž aj svoju tzv. „pred-formu“ nazývanú perfektum. Teda existuje aj:

 • Predminulý čas
 • Predprítomný čas
 • Predbudúci čas

Ešte sme s delením ale neskončili. Každý z týchto šiestich časov má jednoduchú aj priebehovú formu. Takže dokopy nám to dáva dvanásť časov.

Pozrime sa na to zľahka a logicky v tejto grafike:


Časy v angličtine


Samozrejme niektoré časy sa používajú viac, iné menej a pri učení je dobré pamätať si:

 1. Nepodliehať panike! Všetko má svoj čas, aj časy. Učte sa ich postupne a ako sa bude zlepšovať vaša hovorová angličtina, aj časy vám budú dávať čoraz väčší zmysel.
 2. Rozprávať! Neplatí, že kým dokonale neovládnete všetkých 12 časov, radšej zostanete ticho. Naopak, začnite rozprávať hneď a zložitejšiu gramatiku sa doučte neskôr.

Aby ste si to uľahčili, učte sa časy v angličtine postupne. Začnite tými základnými a až keď ich začnete používať v konverzácií, učte sa tie pokročilejšie.

Z vlastných skúseností by som za najdôležitejšie časy označil týchto šesť:

 • Prítomný jednoduchý + priebehový
 • Minulý jednoduchý + priebehový
 • Budúci jednoduchý
 • Predprítomný jednoduchý

Tieto časy v angličtine pokrývajú 90 percent akejkoľvek konverzácie. Zvyšných šesť časov sa používa dosť zriedkavo.

Pozrime sa teraz na všetky časy jeden po druhom.


Prítomné časy v angličtine

Prítomný čas jednoduchý (Present simple)

Vyjadruje najmä opakovaný dej alebo trvalý stav, ktorý je všeobecne platný.

Tvorí sa vyskloňovaným plnovýznamovým slovesom.

He drives. (On šoféruje.)

Používa sa v týchto situáciách:

 • Všeobecné fakty – schopnosti, stavy, prírodné javy, zákonitosti
  Apples grow in trees. (Jablká rastú na stromoch.)
 • Zvyky alebo opakujúce sa aktivity
  I get up at 6 am every day. (Každý deň vstávam o šiestej.)
 • Presne určené rozvrhy, harmonogramy, cestovné poriadky, otváracie hodiny, prípadne aktivity, ktoré síce majú budúci význam (vlak odchádza o), ale nie je možné ich zmeniť a pravidelne sa opakujú
  The bus leaves at 12 o´clock. (Autobus odchádza o dvanástej.)

Na základe spomenutých pravidiel teda dáva zmysel, že jednoduchý prítomný čas použijeme vždy, keď máme potrebu použiť vo vete jednu z týchto prísloviek: always (vždy), often (často), never (nikdy), seldom (zriedka), sometimes (občas), usually (obyčajne), every day/week/month (každý deň, týždeň, mesiac). Napríklad:

I usually eat vegetables for dinner. (Obyčajne jem zeleninu na večeru.)

S jednoduchým prítomným časom sa tiež viažu tzv. stavové slovesá (vyjadrujú stav, postoj, názor) a preto sa dajú použiť iba v prítomnom jednoduchom čase a nie priebehovom: to believe (veriť), to hate (neznášať), to know (vedieť), to like (mať rád), to love (milovať), to need (potrebovať), to prefer (dávať prednosť), to remember (pamätať si), to understand (chápať), to want (chcieť). Napríklad:

Nikdy nepoviete "I am believing", vždy to bude len "I believe".

Prítomný čas priebehový (Present continuous)

Tento čas vyjadruje predovšetkým aktivity a činnosti, ktoré prebiehajú v prítomnosti (vo chvíli, keď sa o nich hovorí) a sú dočasné. Môžu vyjadrovať aj budúcnosť.

Tento čas sa tvorí vyskloňovaným slovesom to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa (tzv. -ing forma).

He is driving. (On šoféruje – práve v tomto momente).

Používa sa v týchto situáciách:

 • Neohraničený dej, ktorý prebieha práve v tomto okamihu
  She is running around the block. (Behá okolo bloku.)
 • Dočasný dej, ktorý nemusí prebiehať práve v tomto okamihu, ale chceme zdôrazniť, že nejde o štandardnú situáciu
  I feel sick, so today I am working from home. (Necítim sa dobre, takže dnes pracujem z domu.)
 • Prebiehajúce zmeny
  The prices are rising. (Ceny rastú.)
 • Prehnane často opakovaný dej
  He is always taking my newspapers. (Vždy berie moje noviny.)
 • Plánovaný dej s budúcim významom
  We are leaving on Saturday. (Odchádzame v sobotu.)

Na základe spomenutých pravidiel teda dáva zmysel, že jednoduchý priebehový čas použijeme vždy, keď máme potrebu použiť vo vete jednu z týchto prísloviek – just now (práve teraz), right now (presne teraz), at this moment (v tejto chvíli); prípadne slovies s dôrazom na daný moment: Look! (Pozri!), Listen! (Počúvaj!). Napríklad:

Look! It is raining. (Pozri! Prší.)

It is raining at the moment. (V tejto chvíli prší.)

Predprítomný jednoduchý čas (Present perfect simple)

Predprítomný čas označuje dej alebo stav, ktorý začal alebo sa odohral v minulosti, ale má následky aj v prítomnosti. Nie je dôležité kedy alebo prečo k tomu došlo, dôležité je, že niečo sa zmenilo alebo že sa niečo práve teraz skončilo.

Tento čas sa tvorí vyskloňovaným slovesom to have (mať) a minulým príčastím plnovýznamového slovesa (tvoríme ho príponou -ed, resp. je to posledný stĺpec v tabuľke nepravidelných slovies).

He has driven. (On šoféroval – doteraz)

Predprítomný jednoduchý čas používame v týchto situáciách:

 • Udalosti, ktoré práve skončili a ovplyvňujú prítomnosť
  Do you want something to eat? No, I have had breakfast. (Chceš niečo jesť? Nie, práve som raňajkoval. Nie je dôležité kedy presne som raňajkoval, alebo čo som raňajkoval, dôležitý je výsledok, ktorý ovplyvňuje prítomnosť – som už najedený a nechcem jesť.)
 • Keď chceme zdôrazniť, že sa niečo zmenilo práve pred chvíľou
  Are your friends here? Yes, they have already arrived. (Sú tu tvoji priatelia? Áno, už prišli.)
 • Spomíname životnú skúsenosť – čo som zažil, kde som bol, čo som videl (prípadne v zápore – že som ešte niekde nebol alebo niečo ešte nevidel)
  I haven´t been to Spain yet. (V Španielsku som ešte nebol. Toto spojenie je dobré si zapamätať, pretože sa používa veľmi často a zároveň zvádza k použitiu minulého času. V Španielsku ste ale neboli práve do tejto chvíle, čo sa už o mesiac môže zmeniť. Pozor, ak by ste povedali, že minulé leto ste v Španielsku neboli, bol by to minulý čas, pretože by sa udalosť viazala ku konkrétnemu obdobiu – minulému letu.)

Na základe spomenutých pravidiel teda dáva zmysel, že predprítomný jednoduchý čas použijeme vždy, keď máme potrebu použiť vo vete jednu z týchto prísloviek: just (práve), ever (niekedy), never (nikdy), already (už), yet (ešte), not yet (ešte nie), so far (doteraz), till now (doteraz), up to now (doteraz). Napríklad:

I have just seen you on TV! (Práve som ťa videl v televízii!)

Predprítomný čas priebehový (present perfect continuous)

Používame, keď hovoríme o deji, ktorý začal v minulosti, ale má svoje následky v prítomnosti, alebo práve skončil, alebo prekvapivo neskončil. V tomto prípade chceme zdôrazniť dĺžku trvania deja.

Tento čas sa tvorí vyskloňovaným slovesom to have (mať), minulým príčastím slovesa to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa (tzv. -ing forma).

He has been driving. (On šoféroval – už šoféruje poriadne dlho a ešte stále pokračuje v šoférovaní)

Používa sa v týchto situáciách:

 • Dej, ktorý sa začal v minulosti a stále sa prekvapivo neskončil
  It has been snowing for 5 days now. (Už 5 dní sneží.)
 • Dej, ktorý sa práve skončil a už vidíme jeho dôsledok, v tomto prípade uvádzame príčinu
  She has red eyes, because she has been crying for 2 hours. ( Má červené oči, pretože plakala dve hodiny.)
 • Výčitky, obvinenia
  Have you been smoking here? (Fajčil si tu?)
 • Dej, ktorý sa už nejakú dobu opakuje a je nepríjemný
  I have been trying to lose weight for too long! (Už príliš dlho sa snažím schudnúť!)

S týmto časom sa viažu spojenia: all day (celý deň), the whole week (celý týždeň), since (od), for years (už roky), for too long (príliš dlho). A všetko čo súvisí s otázkou how long (ako dlho, ak sa to vzťahuje na prítomnosť alebo presahuje do prítomnosti). Napríklad:

How long have you been studying English? (Ako dlho sa učíš angličtinu?)

I have been studying English for 3 years. (Učím sa tri roky.)

Zhrnutie prítomných časov

Zhrňme si teraz použitie pre jednotlivé prítomné časy v angličtine.

Prítomný čas jednoduchý používame, keď chceme vyjadriť pravidelnú aktivitu či všeobecne platnú pravdu.
I watch TV every day. (Každý deň pozerám televíziu.)

Prítomný čas priebehový naopak zdvôrazňuje, že sa aktivita vykonáva práve v tejto chvíli.
I am watching TV right now. (Práve pozerám televíziu.)

Predprítomný čas jednoduchý zdvôrazňuje, že sa niečo práve skončilo.
I have just watched TV. (Práve som si pozrel televíziu.)

A napokon je tu predprítomný priebehový čas, ktorý vyjadruje, že sa niečo práve skončilo, ale s dôrazom na trvanie tej skončenej aktivity.
I feel stiff because I have been watching TV for 3 hours. (Citím sa stuhnutý, pretože som tri hodiny pozeral televíziu.)


Minulé časy v angličtine

Minulý čas jednoduchý (Past simple)

Vyjadruje ukončený jednorazový dej, ktorý sa začal, odohral sa a čo je najdôležitejšie, aj skončil v minulosti. Vieme, čo sa stalo, kedy sa to stalo a výsledok tohto deja nemá dopad ani väzbu na súčasnosť. Bodka.

Na základe tohto jednoduchého pravidla teda dáva zmysel, že minulý jednoduchý čas použijeme vždy, keď máme potrebu použiť vo vete jednu z týchto prísloviek: yesterday (včera), in 1965 (v nejakom presnom roku), 10 minutes ago (pred X minútami alebo hodinami), in June (v presnom mesiaci), before Christmas (pred presným časovým údajom), in the morning (ráno), at night (v noci), last night/week/month/year/Monday/summer (minulú noc/týždeň/mesiac/rok/minulý pondelok/leto).

Tvorí sa pridaním koncovky –ed k plnovýznamovému slovesu (ak je sloveso nepravidelné, použijeme stĺpec minulého času v tabuľke nepravidelných slovies), napríklad:

He drove. (Šoféroval.)

Nepravidelné slovesá by ste sa mali postupne naučiť naspamäť a potom aj pravidelne precvičovať. Využiť môžete naše cvičenia na nepravideľné slovesá.

Minulý čas priebehový (Past continuous)

Tento čas používame na opis činností, ktoré prebiehali dlhšiu dobu v minulosti a vieme určiť, kedy presne sa odohrali. Minulý čas priebehový sa často používa pri rozprávaní príbehov, pretože vtedy sa sústreďujeme na priebeh deja.

Tvorí sa minulým časom slovesa to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa.

He was driving. (Šoféroval – zdôrazňujeme trvanie aktivity)

Používa sa v týchto situáciách:

 • Opis deja, ktorý prebiehal po určitú dobu v minulosti
  I was reading for two hours. (Čítal som si dve hodiny.)
 • Viaceré deje, ktoré prebiehali súčasne v minulosti
  I was reading and my sister was watching TV. (Ja som si čítal a moja sestra pozerala televíziu.)
 • Činnosť, ktorá prebiehala dlhšiu dobu v minulosti a bola prerušená krátkou jednorazovou udalosťou
  I was doing my homework when the phone rang. (Robil som si domácu úlohu, keď zazvonil telefón. Úlohu som si robil dlhší čas - minulý čas priebehový - a telefón zazvonil len na chvíľu, teda udalosť sa stala a bola ukončená – minulý čas jednoduchý.)

S týmto časom sa viažu spojenia as long as (pokým), when (keď), while (zatiaľ čo). Naopak, nikdy sa nepoužíva so slovesami know, want, believe, like.

Predminulý čas jednoduchý (Past perfect simple)

Odkazuje na deje, ktoré sa udiali pred iným dejom v minulostipred minulosťou. Je prakticky rovnaký ako predprítomný čas, avšak odkazuje na udalosti v minulej časovej rovine. Tiež sa často používa pri rozprávaní príhod, keď musíme odbočiť od hlavnej dejovej línie, aby sme mohli vysvetliť, čo predchádzalo tejto hlavnej línii.

Tvorí sa minulým časom slovesa to have (byť) a minulým príčastím plnovýznamového slovesa (tvoríme ho príponou -ed, resp. je to posledný stĺpec v tabuľke pre nepravidelné slovesá v angličtine).

He had driven. (Šoféroval – predtým, ako sa odohralo niečo iné v minulosti)

Takže sa používa v tejto situácii:

 • Dej, ktorý sa stal, alebo ukončil pred iným dejom v minulosti
  I had bought that book before I went to holiday. (Kúpil som si tú knihu ešte predtým, ako som šiel na dovolenku. Teda najprv som si kúpil knihu - predminulý jednoduchý čas - a potom som šiel na dovolenku - minulý jednoduchý čas.)

Tento čas sa mnohokrát vyskytuje s použitím spojok because (pretože), when (kedy), after (po), as soon as (tak skoro ako), before (pred). Pozor! Neplatí, že keď je toto slovo vo vete, musíte nevyhnutne použiť predminulý čas – závisí to od situácie, podľa toho, čo chcete vyjadriť.

Predminulý čas priebehový (Past perfect continuous)

Jeho použitie je podobné ako v predprítomnom čase, no teraz vyjadrujeme minulosť. Opisujeme ním teda deje, ktoré prebiehali dlhšiu dobu v minulosti pred iným ukončeným minulým dejom. Chceme zdôrazniť práve to, že dej trval dlhšiu dobu.

Tento čas sa tvorí minulým tvarom slovesa to have (mať), minulým príčastím slovesa to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa.

He had been driving. (On šoféroval – po dlhú dobu ešte predtým, ako sa stalo niečo iné v minulosti)

Takže sa používa v tejto situácii:

 • Dej, ktorý prebiehal istú dlhšiu dobu v minulosti pred iným ukončeným minulým dejom.
  I had been living in Spain for five years, then I moved to France. (Žil som päť rokov v Španielsku, potom som sa presťahoval do Francúzska.)

Zhrnutie minulých časov

Minulé časy v angličtine už pre vás nebudú problém.

Pamätajte si, že minulý jednoduchý čas použijeme vtedy, keď chceme povedať, že niečo sa proste stalo, vieme kedy a je jedno ako dlho to trvalo.
I waited. (Čakal som.)

Minulý priebehový čas použijeme na zdôraznenie dĺžky aktivity.
I was waiting for 30 minutes! (Čakal som 30 minút!)

Predminulý jednoduchý čas používame, keď sa niečo stalo a bolo dokončené pred nejakou inou aktivitou.
I had called my taxi before you came. (Zavolal som si taxík predtým, ako si prišiel.)

Predminulý priebehový čas použijeme, keď sa niečo dialo po dlhšiu dobu pred iným dejom v minulosti.
I had been freezing till you came. (Mrzol som, kým si prišiel - chcem zdôrazniť, že som dlho mrzol.)


Budúce časy v angličtine

Budúci jednoduchý čas (Future simple)

Týmto časom vyjadrujeme, že sa niečo odohrá v budúcnosti.

Môžeme ho vytvoriť dvoma spôsobmi:

 1. Pomocným slovesom will a plnovýznamovým slovesom v neurčitku (s vynechaním „to“)
  I will drive. (Budem šoférovať.)
 2. Vyskloňovaným slovesom to go (idem) v prítomnom priebehovom čase a plnovýznamovým slovesom v neurčitku (vrátane „to“)
  I am going to drive. (Idem šoférovať.)

Pozrime sa teraz na obe varianty.

Budúci čas vo forme will sa používa v týchto situáciách:

 • Predpovede o budúcnosti a budúce fakty, ktoré nemáme možnosť zmeniť
  The baby will be born in August. (Dieťa sa narodí v auguste.)
 • Neplánovaná budúcnosť, spontánne rozhodnutia
  What would you like to eat? I will have salad, please. (Čo si dáš na jedenie? Dám si šalát, prosím.)
 • Predpoklad, názor, subjektívna predpoveď, ktorá nie je podložená dôkazom (vety často začínajú slovesami I think, I hope, I am not sure...)
  I do not think it will rain tomorrow. (Nemyslím si, že zajtra bude pršať.)
 • Sľuby, ponuky, prosby, varovania
  I will be there on time. (Budem tam načas.)

Budúci čas vo forme going to sa používa v týchto situáciách:

 • Na vyjadrenie pevných rozhodnutí a vlastných plánov
  I am going to work out on Friday (V piatok idem cvičiť.)
 • Prípadne predpovedí, ktoré sú podložené dôkazmi
  He is running towards the goal, and he is going to score. (Beží na bránu a ide dať gól.)

Budúci čas sa používa najmä s jednoduchým upresnením budúcnosti, ako napríklad tomorrow (zajtra), in 30 minutes (o 30 minút), next week/Saturday/month/year (budúci týždeň/sobotu/mesiac/rok). Stačí rozlíšiť, či máte niečo naplánované na pevno (going to – idem to robiť), alebo to bolo spontánne rozhodnutie (will – budem to robiť).

Budúci priebehový čas (Future continuous)

Týmto časom vyjadrujeme, že sa niečo odohrá v budúcnosti, pričom chceme zdôrazniť dĺžku trvania.

Tvorí sa budúcim jednoduchým časom slovesa to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa (tzv. -ing forma).

I will be driving. (Budem šoférovať – zdôrazňujem dĺžku)

Takže tento čas sa použije pri takejto situácii:

 • Deje so zdôraznením dĺžky trvania, ktoré budú prebiehať v určitom okamihu v budúcnosti
  She is traveling to Greece today. She will be drinking ice coffee at this time tomorrow. (Dnes cestuje do Grécka. Zajtra o takomto čase bude popíjať ľadovú kávu.)
  I will be waiting for you for an hour. (Budem na teba čakať hodinu.)

Predbudúci jednoduchý čas (Future perfect simple)

Používame ho pri ukončených dejoch v budúcnosti. Najčastejšie vo vetách typu: „Zajtra to bude už 5 rokov.“ V praxi ho používame len zriedkavo.

Tvorí sa budúcim jednoduchým časom slovesa to have (mať) a minulým príčastím plnovýznamového slovesa (tvoríme ho príponou -ed, resp. je to posledný stĺpec v tabuľke pre anglické nepravidelné slovesá).

I will have driven. (Už budem mať došoférované.)

Takže používa sa v tejto situácii:

 • Deje, ktoré budú do určitého okamihu v budúcnosti ukončené
  I will have finished my work by two o´clock. (Svoju prácu budem mať dokončenú do druhej.)

Predbudúci priebehový čas (Future perfect continuous)

Používame ho, keď chceme zdôrazniť ako dlho niečo trvá do určitého časového bodu v budúcnosti. V praxi ho používame len veľmi zriedka.

Tvorí sa budúcim jednoduchým časom slovesa to have (mať), minulým príčastím slovesa to be (byť) a gerundiom plnovýznamového slovesa (tzv. -ing forma).

I will have been driving. (Už budem mať toľko odšoférované.)

Takže používa sa v tejto situácii:

 • Zdôrazňujem dĺžku nejakej činnosti, ktorá bude skončená k nejakému bodu v budúcnosti
  Tomorrow, he will have been staying with us for two weeks. (Zajtra to už budú dva týždne, čo u nás býva – zdôrazňujem, že už je to dosť dlho)

Zhrnutie budúcich časov

Pre budúce časy v angličtine je dôležité naučiť sa najmä používanie jednoduchého budúceho času s tým, aby sme bez problémov rozlišovali verziu s will a verziu s going to. Jednoduchý budúci čas s will použijeme pre neplánovanú budúcnosť, spontánne rozhodnutia, sľuby... a going to použijeme pri pevných, plánovaných rozhodnutiach.
I will visit you. (Navštívim ťa – práve som sa spontánne rozhodol)
I am going to visit you. (Navštívim ťa – mám to už presne naplánované)

Budúci priebehový čas použijeme pre deje, ktoré budú prebiehať práve v uvedenom momente v budúcnosti so zdôraznením ich priebehu alebo dĺžky.
This time next week, I will be lying on the beach. (Budúci týždeň o tomto čase, budem ležať na pláži.)

Predbudúci čas použijeme pre deje, ktoré budú do určitého bodu v budúcnosti už ukončené. Opäť rozlišujeme jednoduchý a priebehový čas s ohľadom na to, či chceme zdôrazniť dĺžku trvania.
Ten minutes from now, I will have drunk the whole cup. (Za desať minút budem mať vypitý celý pohár.)
By the tenth glass, I will have been drinking the whole night. (Pri desiatom pohári budem už mať prepitú celú noc.)


Záver

Niektoré časy v angličtine sa dajú naučiť dokonca ako anglické frázy. Často používané vety (už v konkrétnom čase) si jednoducho zapamätáte a keď príde na ich použitie, automaticky vám prídu na jazyk bez rozmýšľania nad gramatikou.

Prečítajte si tiež článok Ako sa učiť anglickú gramatiku.

To najdôležitejšie: učte sa angličtinu s radosťou a zbytočne sa netrápte nad tým, či ste mali použiť taký alebo onaký čas. Angličtina je o komunikácii, o ľuďoch, o rozhovoroch s cudzincami, aby ste sa pochopili. Preto „speakujte“ a správna gramatika sa časom sama pridruží.

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!