Времената в английския език


Бърза връзка към всяко време: Сегашни времена | Минали времена | Бъдещи времена


Глаголните вемена предизвикват най - много затруднения по време на изучаване на английската граматика.

Докато на български можем да изброим девет времена, в английския са дванадесет! От някои от онези плашещи наименования, като „сегашно перфектно продължително време“ може да ви се завие свят...

Както с всичко останало, така и с английската граматика може да се работи лесно, ако се прави методично.

Затова, в тази статия ще обясним веднъж завинаги английските времена.

Ще видите, че по този начин можете да разбирате всеки път все повече и повече и в същото време тази статия може да ви помогне бързо да проверите знанията си, без да се налага да прелиствате учебници.

Споделете статия във Facebook, за да я намерят повече хора.

Основна класификация на английските времена

Както в българския език, английският има три основни групи времена:

 • Минало време
 • Сегашно време
 • Бъдеще време

Лесно, нали? Затова нека преминем към по-трудната част - другите форми, които нямаме на български език. Всички времена в английския език имат своите т. нар. перфектни форми. Така че има и:

 • минало перфектно време
 • сегашно перфектно време
 • бъдеще перфектно време

Все още не сме приключили класификацията. Всяко от тези шест времена има както проста, така и продължителна форма. Така се получават дванадесет.

Нека разгледаме това лесно и логично в тази графика:

английските времена

Разбира се, някои от времената се използват по-често и лесно се запаметяват, други по-рядко, и се запаметяват по-трудно :

 1. Не се паникьосвайте! За всяко нещо си има отделно време. Научете времената едно по едно и с практиката, постепенно ще придобиват все по-голям смисъл.
 2. Говорете! Не е правилно да мълчите, докато не усвоите всичките 12 времена перфектно. Започнете да говорите веднага и научете по-сложната граматика по-късно.

За да ви е по-лесно, научете английските времена постепенно. Започнете с основните и продължете с по-сложните, кaто ги използвате в разговорите си.

От моя собствен опит бих посочил следните шест за най-основни:

 • Сегашно просто + продължително
 • Минало просто + продължително
 • Бъдеще просто
 • Сегашно перфектно

Тези времена на английски обхващат 90 процента от всеки разговор. Останалите шест се използват рядко.

Нека сега разгледаме всички времена едно по едно.


Сегашни времена в английския език

Сегашно просто време (Present Simple)

Използва се за представяне на факти, закономерности, навици и често повтарящи се действия.

Образува се от основната форма на глагола съгласувана по лице и число.

He drives (Той шофира.)

Използва се в следните ситуации:

 • Общоизвестни факти - способности, състояния, природни явления, модели
  Apples grow in trees. (Ябълките растат на дървета.)
 • Навици или повтарящи се действия
  I get up at 6 am every day. (Ставам в шест часа всеки ден.)
 • Установени графици, разписания, работни часове или дейности, които могат да имат и бъдещо значение (влакът тръгва в), но не могат да бъдат променяни и се повтарят редовно
  The bus leaves at 12 o'clock. (Автобусът тръгва в 12 часа.)

Според горните правила трябва да използваме сегашно просто време, когато един от следните изрази присъства в изречението: always (винаги), often (често), never (никога), seldom (рядко), sometimes (понякога), usually (обикновено), every day / week / month (всеки ден / седмица / месец).

I usually eat vegetables for dinner. (Обикновено ям зеленчуци за вечеря.)

Със сегашно просто време използваме глаголи изразяващи състояние, отношение, мнение и затова могат да се използват само в сегашно просто време и не непрекъснато: to believe( да вярвам),to hate (да мразя), to know (да знам) to like(да харесвам), to love (да обичам), to need (да се нуждая), to prefer (да предпочитам),to remember (да помня), to understand (да разбирам), to want (да искам).

Така че никога няма да използвате "I am believing", но винаги ще бъде "I believe".

Сегашно продължително време (Present continuous)

Това време изразява дейности, които се случват в настоящия момент (в момента на разговора) и са временни. Те също може да изразяват бъдеще.

Образуване: to be + inf + -ing

He is driving. (Той шофира - в този момент).

Използва се в следните ситуации:

 • Сегашно действие, което се осъществява в този момент
  She is runing around the block. (Тя бяга около блока).
 • Времененно действие, което не трябва да се осъществява в този момент, но искаме да подчертаем, че то не е стандартно
  I feel sick, so today I am working from home. (Не се чувствам добре, затова днес ще работя от вкъщи.)
 • Промени в действието
  The prices are rising. (Цените растат.)
 • Постоянно повтарящо се действие
  He is always taking my newspapers. (Той винаги взема моите вестници.)
 • Планирано действие с бъдещо значение
  We are leaving on Saturday. (Тръгваме в събота.)

Въз основа на горните правила можем да използваме сегашно просто време, когато трябва да използваме едно от тези наречия в изречението: just now (преди малко), right now (точно сега), at this moment (в този момент); глаголи с акцент върху даден момент: Look! (Виж!), Listen! (Чуй!). Например:

Look! It is raining. (Виж! Вали.)

It is raining at the moment. (В момента вали.)

Сегашно перфектно време (Present Perfect Simple)

Използва се за изразяване на действие, което е завършило преди даден момент в миналото, или започнало преди даден момент в миналото, но продължава и в момента на говоренето.

Образуване: to have + past participle (inf+ed за правилните глаголи и трета форма на глагола за неправилните).

He has driven. (Той шофираше - чак до сега)

Настоящото просто време се използва в следните ситуации:

 • Събития, които току-що са приключили и засягат настоящия момент
  Do you want something to eat? No, I have had breakfast. (Искате ли да хапнете нещо? Не, току-що закусих. Не е важно кога точно закусвам или какво закусвам, важното е резултатът, който се отразява на настоящето - вече се нахраних и не искам да ям.)
 • Да подчертаем, че нещо току-що се е променило
  Are your friends here? Yes, they have already arrived. (Вашите приятели тук ли са? Да, пристигнаха.)
 • Житейски опит - какво преживях, къде бях, какво видях (или отричане - не съм бил или не съм видял нещо)
  I haven’t been to Spain yet. (Още не съм бил в Испания. Тази връзка е добре да я запомните, защото се използва много често и в същото време изкушава да се използва минало време. Но досега ако не сте били в Испания е нещо, което може да се промени след месец. Внимавайте, ако казвате, че не сте били в Испания миналото лято, щеше да е минало време, защото събитието ще бъде обвързано с конкретен период – миналото лято.)

Въз основа на тези правила можем да използваме сегашно перфектно време, когато трябва да използваме едно от следните наречия в изречението: just (просто), ever (винаги), never (никога), already (вече), yet (все още), not yet (още не), so far / till now / up to now (до сега).

Сегашно перфектно продължително време (Present perfect continuous)

Използва се за действие, започнало в миналото, което продължава в момента на говоренето, за действие, което се е повтаряло в близкото минало.

Образуване: to have + been + inf-ing

He has been driving. (Той шофира - мина много време и все още кара)

Използва се в следните ситуации:

 • Действие, което е започнало в миналото и все още не е приключило
  It has been snowing for 5 days now. (Вече 5 дни вали сняг.)
 • Действие, което току-що е приключило и можем да видим последствието, в този случай посочваме причината
  She has red eyes, because she has been crying for 2 hours. (Тя има червени очи, защото плаче в продължение на два часа.)
 • Угризения, обвинения
  Have you been smoking here? (Пушехте ли тук?)
 • Действие, което се повтаря от известно време и е неприятно
  I have been trying to lose weight for too long! (Опитвам се да отслабна от доста дълго!)

Изрази свързани с това време: all day (цял ден), all week (цяла седмица), since (от), for years (от години), for too long (твърде дълго). Всичко свързано с въпроса how long (колко дълго, ако се отнася до настоящето или преминава в настоящето).

How long have you been studying English? (От колко време учите английски?)

I have been studying English for 3 years. (Уча английски от три години.)

Обобщение на сегашните времена

Нека сега обобщим употребата на сегашните времена в английския език.

Ние използваме сегашно просто време, за да изразим повтаряща се дейност или общовалидна истина.
I watch TV every day. (Гледам телевизия всеки ден.)

Докато, настоящето непрекъснато време подчертава, дейност, която се осъществява в момента.
I am watching TV. (Гледам телевизия - това се случва в момента и може да приключи по всяко време.)

Сегашното перфектно време подчертава, че нещо току-що е приключило.
I have just watched TV. (Току що гледах телевизия - и съм свършил да гледам.)

И накрая, сегашно перфектно продължително време, което показва, че нещо току-що е приключило, но с акцент върху продължителността на тази завършена дейност.
I feel stiff because I have been watching TV for 3 hours. (Чувствам се схванат, защото гледах телевизия три часа.)


Минали времена в английския език

Минало просто време (Past simple)

Описва действие, което е приключило преди момента на говоренето, е свършило в миналото и няма връзка с настоящия момент.

Образува се като се добави окончание –еd на правилните глаголи или 3-та форма за минало причастие за неправилните глаголи в таблицата с неправилни глаголи.

Минало просто време се използва с едно от следните наречия: yesterday (вчера), in 1965 (през някоя определена година), 10 minutes ago (преди x минути или часове), in June (през юни), before Christmas (преди Коледа), in the morning (сутринта), at night (през нощта), last night/week/month/year/Monday/summer (миналата вечер/седмица/месец/година/понеделник/лято).

Образува се като се добави окончание –еd на правилните глаголи или се използва колоната с миналата форма в таблицата с неправилни английски глаголи. Например:

He drove. (Той шофира.)

Неправилните глаголи трябва да се учат постепенно и след това да се практикуват редовно, за да свикнете с тях. Можете да използвате нашите упражнения за неправилни английски глаголи.

Минало продължително време (Past continuous)

Използва се за действие, което се е извършвало в даден момент или относително кратък период от време в миналото. Служи като фон на други действия в миналото.

Образуване: was/were + infinitive + -ing

He was driving. (Той шофираше - наблягаме на продължителността на действието)

Използва се в следните ситуации:

 • Описание на действие, което продължава за известно време в миналото
  I was reading for two hours. (Четях два часа.)
 • Няколко събития, случили се едновременно в миналото
  I was reading and my sisrter was watching TV. (Аз четях, а сестра ми гледаше телевизия.)
 • Действие, което се случва продължително време в миналото и е прекъснато от друго еднократно действие
  I was doing my homework when the phone rang. (Правех си домашната работа, когато телефонът звънна. Правех домашната си работа - минало продължително време - и телефонът звънна само за миг, действието се случи и приключи – минало просто време.)

С това време се използват думи като: as long as (докато), when (когато), while (докато). Не се използва с глаголите know, want, believe, like.

Минало перфектно време (Past Perfect Simple)

Използва се за изразяване на действие, което е завършило преди даден момент в миналото.

Образуване: had + past participle (inf+ed за правилните глаголи и трета форма на глагола за неправилните).

He had driven. (Той шофираше - преди да се е случило нещо друго в миналото)

 • Действие, което се е случило или е приключило преди друго действие в миналото.
  I had bought that book before I went to holiday. (Купих книгата, преди да отида на почивка. Първо си купих книгата - минало перфектно време - а след това отидох на почивка - минало просто време.)

Това време се използва с думите: because (защото), when (когато), after (след), as soon as (толкова скоро колкото), before (преди). Внимание! Не е вярно, че когато тази дума е в изречението, винаги трябва да използвате минало перфектно време - това зависи от ситуацията, т.е. какво искате да кажете.

Минало перфектно продължително време (Past Perfect Continuous)

Изразява действие, което е започнало преди даден момент в миналото и продължава в този минал момент. Действието е продължавало за доста време в миналото.

Образуване: had + been + infinitive + -ing

He had been driving. (Той беше шофирал - дълго време, преди да се случи нещо друго в миналото)

 • Действие, което продължава известно време в миналото преди друго завършено действие.
  I had been living in Spain for five years, then I moved to France. (Бях живял в Испания пет години, след което се преместих във Франция.)

Обобщение на миналите времена

Миналите времена в английския вече няма да са проблем за вас.

Не забравяйте, че използваме минало просто време, когато искаме да кажем, че нещо се е случило, знаем кога и няма значение колко време е продължило.
I waited. (Чаках.)

Използваме минало продължително време, за да подчертаем продължителността на дейността.
I was waiting for 30 minutes! (Чаках в продължение на 30 минути!)

Използваме минало перфектно време, когато нещо се случило и е завършило преди някаква друга дейност.
I had called my taxi before you came. (Извиках си такси преди да дойдете.)

Използваме минало перфектно продължително време, когато нещо се е случвало продължително време преди друго събитие в миналото.
I had been freezing till you came. (Бях замръзвал, докато пристигнахте - в този случай, искам да подчертая, че дълго време съм бил на студа.)


Бъдещи времена в английския език

Бъдеще просто време (Future simple)

Използва се за изразяване на действие, което ще се извърши в същия ден, момент, или в конкретен период в бъдещето.

Образуване: will + infinitive без 'to'

I will drive. (Ще шофирам.)

Бъдеще време с формата will се използва в следните ситуации:

 • Прогнози за бъдещето и бъдещи факти, които не можем да променим
  The baby will be born in August. (Бебето ще се роди през август.)
 • Непланирано бъдеще, спонтанни решения
  What would you like to eat? I will have a salad, please. (Какво би искал да ядеш? Ще поръчам салата, моля.)
 • Предположение, мнение, което не е подкрепено от доказателства (изреченията често започват с глаголи като: I think, I hope, I am not sure...)
  I don't think it will rain tomorrow. (Не мисля, че утре ще вали.)
 • Обещания, оферти, заявки, предупреждения
  I will be there on time. (Ще бъда там навреме.)

Има още един начин за изразяване на така нареченото “бъдеще време за намерение“, когато действието е обмислено.

Образуване: to be + going to + inf.

I am going to drive. (Планирам да шофирам.)

Бъдеще време с формата going to се използва в следните ситуации:

 • Изразяване на твърди решения и собствени планове
  I am going to work out on Friday. (Отивам да тренирам в петък.)
 • Прогнози, основани на доказателства към момента на разговора
  He is running towards the goal, and he is going to score. (Тича към целта и ще вкара гол.)

Бъдеще време се използва основно с думи като: tomorrow (утре), in 30 minutes (след 30 минути), next week/Saturday/month/year (следващата седмица/събота/месец/година). Просто трябва да кажете дали планирате нещо (going to) или е спонтанно решение (will).

Бъдеще продължително време (Future Continuous)

Изразява действие, което ще се извършва със сигурност в даден период в бъдещето.

Образуване: will be + inf + -ing

I will be driving. (Ще шофирам. Набляга се на продължителността).

Използва се при събития с акцент върху продължителността, които ще се проведат в някакъв момент в бъдещето.
She is traveling to Greece today. She will be drinking ice coffe at this time tomorrow. (Днес тя пътува до Гърция. Утре по това време ще пие айс кафе.)
I will be waiting for you for an hour. (Ще те чакам един час.)

Бъдеще перфектно време (Future Perfect Simple)

Изразява действие, което ще бъде завършено до определен бъдещ момент.

Образуване: will have + past participle (inf.+ed за правилните глаголи и трета форма на глагола за неправилните).

I will have driven. (Ще съм шофирал)

Използва се за бъдещи събития с изрази за време: by the end of the week (до края на седмицата), by 3 o'clock (до 3 часá), by Christmas (до Коледа).
I will have finished my work by two o'clock. (Ще съм свършил работата си до два часá.)

Бъдеще перфектно продължително време (Future Perfect Continuous)

Изразява действие, започнало преди даден момент в бъдещето и завършило преди този момент или продължаващо и след него.

Образуване: will have been + infinitive + -ing.

I will have been driving. (Ще съм шофирал.)

Използва се в следната ситуация:

 • Подчертава продължителността на всяка дейност, която ще приключи в някакъв бъдещ момент
  Tomorrow, he will have been staying with us for two weeks. (Утре ще станат две седмици, откакто той живее при нас. Подчертава се продължителността на действието.)

Обобщение на бъдещите времена

За бъдещите времена на английски език е особено важно да научите как да използвате бъдеще просто време като разграничавате кога се използва will и кога going to.

Бъдеще време с will се използва за непланирани бъдещи, спонтанни решения, обещания, докато going to се използва за планирани решения.
I will visit you. (Ще се видим - просто спонтанно реших, не се знае кога и къде)
I am going to visit you. (Ще те посетя - планирах го кога и къде)

Използваме бъдеще продължително време за изразяване на събития, които ще се случат в определен бъдещ момент, като подчертаваме тяхната продължителност.
This time next week, I will be lying on the beach. (Следващата седмица по това време, ще лежа на плажа.)

Използваме бъдеще перфектно продължително време за събития, които ще бъдат завършени до определен момент в бъдещето. Отново правим разлика между просто и продължително време с оглед подчертаване на продължителността на действието.
Ten minutes from now, I will have drunk the whole cup. (След десет минути ще съм изпил цялата чаша.)
By the tenth glass, I will have been drinking the whole night. (До 10та чаша, ще съм бил пил цяла нощ.)


Заключение

Добра идея е да се научават цели английски фрази. Често използваните изрази са лесни за запомняне и може да ги използвате без да мислите за граматика.

Учете английски с удоволствие и не се притеснявайте дали трябва да използвате това или онова време. Езикът е за комуникация с хора, за разговор с чужденци, които е възможно да имат по-лош акцент от вас, но важното е да се разбирате. Не се притеснявайте и говорете, а правилната граматика ще дойде с парактиката и времето.

Благодарим Ви за интереса към нашата статия :) Надяваме се да Ви е била полезна! Ако желаете да получавате ценни съвети по имейл, може да се абонирате за нашия бюлетин и като знак на благодарност ще получите безплатно електронната ни книга с ценни съвети за научаване на чужд език!

Ако желаете бързо да започнете да говорите, може да опитате нашия курс Speaking Friends напълно безплатно за 7 дни!


 
Абонирайте се за нашия
бюлетин, и ще получите
електронна книга безплатно!