Условия за ползване

Последната промяна е направена на: 14.05.2018

В случай на въпроси, изпратете ни имейл и ние ще се радваме да ви помогнем. Нашият имейл адрес е https://www.speakingfriends.com/bg/contact/

Неразделна част от Общите условия е Политиката за поверителност, която може да бъде намерена на тази страница.

Уводни разпоредби

Моля, прочетете тези Общи условия, включително Политиката за поврителност (наричани оттук нататък “Условията”) внимателно преди да започнете да използвате Speaking Friends (наричана оттук нататък “Услугата”), доставена от Пайн Три Ентърпрайсис ЕООД (наричан оттук нататък “Доставчика” или “Нас”).

С използването на Услугата вие се съгласявате с тези Условия. Тези Условия са задължителни за всички посетители на уебсайта на Услугата, както регистрирани, така и нерегистрирани потребители. Посещението и ползването на Услугата е предмет на спазване на тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия или някоя част от тях, не можете да посещавате или използвате Услугата.

Доставчик на услугата

Доставчик на услугата е Паин Три Ентърпрайсис ЕООД, ЕИК: 203702263, СОФИЯ 1231, жк. Свобода, бл. 30, вх. Е, ап. 103.

Описание на услугата

Услугата осигурява образователни курсове за самообучение в интернет. Услугата се състои от многобройни материали, включително, но не само, аудио, видео, статии, методи за обучение с повторение, интерактивни упражнения, файлове за изтегляне. Модулите, достъпни за потребителя, могат да варират в зависимост от различните версии на услугата.

Права на интелектуална собственост

В случай, че не е посочено друго, Доставчикът е собственикът на Интелектуалната собственост на Услугата, методологията на преподаване и всички материали. Правата на интелектуалната собственост са запазени. Неоторизираното използване на Услугата представлява нарушение на авторските права, което има граждански и наказателни последици.

Ползване на Услугата

Потребителят има право да използва Услугата само за лични и некомерсиални цели и при спазване на всички декларации за авторските права и собствеността.

Потребителят не може да променя, публикува, да дава под наем, възпроизвежда, дублира или имитира Услугата или по друг начин да използва Услугата за обществени, маркетингови или търговски цели. Забранено е използването на материалите на Услугите на всеки друг уебсайт без писменото съгласие на Доставчика. Забранено е използването на Услугата, ако това може да причини вреда на Услугата или да наруши наличието на Услугата за други потребители.

Забранява се систематичното или автоматизираното събиране на данни на уебсайта на Услугата. Забранява се използването на Услугата по начин, който е непозволен, незаконен, измамен или вредоносен.

Потребителят потвърждава, че Услугата е разработена въз основа на обратна връзка, нови тенденции и технологии, което означава, че някои функции и съдържание на Услугата могат да бъдат актуализирани, модифицирани, прекратени или заменени с други по преценка на Доставчика без предизвестие.

Потребителят осъзнава, че Доставчикът не гарантира поддръжка на Услугата или възможност за ползване на Услугата повече от една година от момента на закупуването на достъп до Услугата.

Ограничение до достъпа

Достъпът до определени части на Услугата е ограничен и/или условен въз основа на закупуването на посочения достъп.

Ако потребителят е създал потребителски акаунт, той не може да предоставя паролата си на друго лице или да разрешава използването на акаунта си от друго лице, за да получи то достъп до Услугата.

Условия за плащане

Таксата за достъп до Услугата се определя според валидна ценова листа, публикувана на уебсайта на Услугата от датата на закупуване на достъпа до Услугата.

В случай на автоматично плащане на таксата, клиентът се съгласява с таксата за автоматично плащане без да е необходимо специално разрешение за плащане от титуляра на платежната карта. Когато приемете автоматичното плащане, това одобрение е валидно за пет години, като Клиентът може да го отмени по всяко време в рамките на функционалността на своя потребителски акаунт в Услугата.

Цената за предоставяне на достъп до услугата се определя от текущата ценова листа. Доставчикът си запазва правото да променя цената за достъп до Услугата по всяко време без предварително уведомление или обяснение.

Доставчикът ви позволява да използвате Услугата безплатно за първите 7 дни от регистрацията ви, за да изпробвате Услугата. Тестването на услугата не дава на потребителя никакво задължение да плаща такси, ако потребителят реши да не използва услугата след изтичането на този пробен период.

Отказ от договора

В случай на закупуване на достъп до услугата, потребителят може да се откаже от договора в рамките на 30 дни. Ако потребителят се откаже от договора в рамките на 30 дни, Доставчикът връща на клиента, при незабавно писмено искане, съответстващата част от цената на закупения достъп от датата на прекратяване на достъпа до платената дата за достъп.

Доставчикът си запазва правото да деактивира профила на потребителя по всяко време по своя преценка без предварително уведомление или обяснение. Ако потребител е платил за достъп до Услугата, в рамките на един месец от спирането на достъпа потребителят може да поиска връщане на съответстващата част от цената на закупения достъп от датата на прекратяване на достъпа до платената дата за достъп.

Политика за поверителност

Доставчикът декларира, че всички лични данни, които потребителят предоставя на оператора или които Доставчикът изисква като част от създаването на потребителски акаунт, са поискани и ще бъдат обработвани и използвани само въз основа на съгласието на потребителя в съответствие със Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните им данни (GDPR).

Финални разпоредби

Тези Условия за ползване ще се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България и всички спорове относно тези условия на ползване ще бъдат подчинени на изключителната юрисдикция на съдилищата на Република България.

Анулирането на някоя от клаузите в Условията не обезсилва другите разпоредби, които не са засегнати от такива основания за недействителност.

Можем да променяме тези Общи условия без предварително известие. Преразгледаните Условия за ползване ще се прилагат при използването на Услугата от публикуването на изменените Условия на уебсайта на Услугата.