Podmínky služby

Poslední změna: 25. 04. 2018.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme.

Kontakt na nás je: https://www.speakingfriends.com/cz/kontakt/

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů, které se nacházejí na této stránce.

Úvodní ustanovení

Prosím přečtěte si pozorně tyto Všeobecné podmínky včetně Zásad pro ochranu osobních údajů (dále označené jako „Podmínky“) dříve, než budete používat Speaking Friends (dále označené jako „Služba“), provozované společností Pine Tree Enterprises, s. r. o. (dále označená jako „Poskytovatel“ nebo „my“).

Navštěvováním a používáním Služby vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny návštěvníky internetových stránek Služby, tedy registrované i neregistrované uživatele. Navštěvování a používání Služby je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nebo nějakou jejich částí nesouhlasíte, nemůžete Službu navštěvovat ani používat.

Poskytovatel Služby

Poskytovatelem služby je společnost Pine Tree Enterprises, s.r.o., zapsaná v Slovenskom obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 84450/B od dňa 29.9.2012. Sídlo společnosti je na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO společnosti je 46852069. Společnost je plátcem DPH pod daňovým číslem SK2023606640.

Popis Služby

Služba poskytuje vzdělávací kurz pro samouky přes internet. Služba se skládá z různých materiálů včetně, ale nikoli výhradně, audia, videa, článků, metody učení se postupným opakováním, interaktivních cvičení, souborů ke stažení. Moduly, které jsou dostupné jednotlivým uživatelům, se mohou lišit na základě rozdílných verzí služby.

Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, Poskytovatel vlastní práva duševního vlastnictví na Službu, metodiku výuky a všechny materiály. Práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Neoprávněné používání Služby představuje porušení autorského práva, které má občanskoprávní a trestněprávní důsledky.

Speaking Friends ® je registrovaná ochranná známka Poskytovatele.

Používání služby

Uživatel je oprávněn používat Službu pouze pro osobní, nekomerční účely a pod podmínkou, že se dodrží všechna prohlášení o autorských právech a vlastnictví.

Uživatel nesmí upravovat, zveřejňovat, pronajímat, reprodukovat, duplikovat ani napodobovat Službu nebo Službu jakýmkoliv způsobem používat k veřejným, marketingovým nebo komerčním účelům. Je zakázáno používání materiálů Služby na jiné webové stránce bez písemného souhlasu Poskytovatele. Je zakázáno Službu používat, pokud to může způsobit poškození Služby nebo zhoršení dostupnosti Služby pro jiné uživatele. Je zakázáno provádět systematický nebo automatizovaný sběr údajů na webových stránkách Služby. Je zakázáno Službu používat jakýmkoliv způsobem, který je protiprávní, nezákonný, podvodný nebo škodlivý.

Uživatel bere na vědomí, že Služba se vyvíjí na základě zpětné vazby, nových trendů a technologií, což má za následek, že některé funkce a obsah Služby mohou být aktualizovány, změněny, ukončeny nebo nahrazeny jinými, a to podle uvážení Poskytovatele bez předchozího oznámení.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje podporu pro Službu ani možnost využívat Službu po dobu více než jeden rok od zakoupení přístupu do Služby.

Omezení přístupu

Přístup do určitých oblastí Služby je omezen a/nebo podmíněn zakoupením přístupu.

Pokud má uživatel vytvořený uživatelský účet, nesmí své heslo zpřístupnit jiné osobě ani dovolit použití svého uživatelského účtu jinou osobou pro získání přístupu do Služby.

Platební podmínky

Výše poplatku za přístup ke Službě se řídí platným ceníkem zveřejněným na webové stránce Služby k datu objednání přístupu ke Službě.

V případě zvolení automatického placení poplatku zákazník souhlasí s automatickým placením poplatku bez nutnosti zvláštní autorizace platby ze strany držitele platební karty. Při udělení souhlasu s automatickým placením poplatku je tento souhlas platný po dobu pěti let s tím, že zákazník ho může kdykoliv zrušit v rámci funkcionalit svého uživatelského účtu ve Službě.

Cena za poskytnutí přístupu do Služby se řídí podle aktuálního ceníku. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu za přístup do Služby bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

Poskytovatel umožňuje využívat Službu prvních 7 dní od registrace za účelem vyzkoušení Služby zdarma. Vyzkoušením Služby nevzniká uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se službu rozhodne nevyužívat po uplynutí této doby.

Odstoupení od smlouvy

V případě zakoupení přístupu do Služby může uživatel od smlouvy odstoupit do 14 dnů v souladu s § 1829 občanského zákoníku, kdy vrátí Poskytovatel zákazníkovi kupní cenu zaplaceného přístupu ke Službě a tento přístup zruší. Zákazník může k odstoupení použít tento formulář zaslaný na poštovní adresu Poskytovatele: formulář. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv deaktivovat účet uživatele podle uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení. V případě, že uživatel za přístup do Služby zaplatil, může do jednoho měsíce od zastavení přístupu Poskytovatelem požádat o vrácení poměrné částky ceny zakoupeného přístupu ode dne ukončení přístupu do termínu zaplaceného přístupu.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které uživatel poskytne provozovateli, resp. které Poskytovatel vyžaduje v rámci vytvoření uživatelského účtu, jsou vyžádány a budou zpracovány a použity pouze na základě uděleného souhlasu uživatelem, a to v souladu se zákonem č. 101/2000, Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (GDPR).

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky užívání se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky a případné spory týkající se těchto podmínek používání budou podléhat výlučně pravomoci soudů České republiky nebo Slovenské republiky.

Neplatnost některého ustanovení uvedeného v Podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, které takovými důvody neplatnosti nejsou dotčeny.

Tyto Podmínky mohou být upraveny bez předchozího oznámení. Upravené podmínky se budou vztahovat na používání Služby od zveřejnění upravených Podmínek na webových stránkách Služby.